PhD defense: Jo Kramer-Johansen

Auditoriet i kreftsenteret, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166, Friday June 15, 2007 at 10:15

Reporting and improving quality of cardiopulmonary resuscitation (CPR) during out of hospital cardiac arrest

Ny forsking på hjertelungeredning

Anestesilege og forsker ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Jo Kramer-Johansen har studert hvordan kvalitet på hjertelungeredning kan måles og eventuelt forbedres med tilbakemeldinger på kvaliteten; begge deler via hjertestarteren.

Nesten alle kliniske studier av medikamenter og utstyr ved hjertelungeredning har gitt skuffende resultater i forhold til laboratorieforsøk. En viktig grunn kan være at hjertelungeredning ikke gjennomføres med samme gode og ensartede kvalitet på pasienter som under laboratorieforhold. For bedre å kunne sammenlikne og vurdere studier må kvalitet på hjertelungeredning måles, og stipendiaten beskriver i avhandlingen ”Reporting and improving quality of cardiopulmonary resuscitation (CPR) during out of hospital cardiac arrest” metoder og anbefalinger for dette.

Da kvaliteten på hjertelungeredning ble målt i tre ambulansetjenester i Norge, Sverige og England, var et gjennomgående funn for grunne brystkompresjoner og for mange og lange pauser. Automatiserte tilbakemeldinger som under trening på dukkemodeller ga dramatisk bedre kvalitet på hjertelungeredningen, ga noe bedret brystkompresjonsdybde også på pasienter, men hevet ikke den generelle kvaliteten til anbefalt nivå. Et tilleggsfunn var at manuelle defibrillatorer bruker kortere tid til å levere sjokk enn halvautomatiske defibrillatorer. Kort tid til sjokk er i mange andre studier vist å være viktig for overlevelse etter hjertestans, men denne fordelen oppveies kanskje av at det ble gitt flere unødvendige sjokk.

Stipendiaten har vært finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Resultatene er publisert i de internasjonale tidsskriftene JAMA og Resuscitation. Veiledere har vært Professor Petter Andreas Steen (Ullevål Universitetssykehus) og Lars Wik ved Nasjonalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter (NAKOS).

Prøveforelesning: Har revisjoner av HLR-retningslinjer eller andre tiltak bedret overlevelsen etter hjertestans utenfor sykehus gjennom de siste 50 år?
June 13, 2007 at 15:15, Auditorium 1209 i laboratoriebygget, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkev. 166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster Vidar, IEMF